Usługi

Prowadzone od kilkunastu lat Kancelarie świadczą usługi prawne osobom fizycznym, klientom instytucjonalnym oraz podmiotom gospodarczym.

 kancelarie adwokackie Gliwice

Pomoc prawna świadczona jest w formie:

  • szeroko rozumianego doradztwa prawnego, prowadzenia konsultacji, analizy dokumentacji pod względem prawnym, przygotowywania umów i wszelkich pism;
  • reprezentacji na etapie przedsądowym, w toku mediacji, udziału w negocjacjach;
  • reprezentacji przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach i na każdym etapie postępowania, przed Sądem Najwyższym w Warszawie, w postępowaniach administracyjnych przez organami administracji na każdym szczeblu oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz NSA w Warszawie;
  • stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.

 

Kancelarie prowadzą również szkolenia z wybranych dziedzin prawa w szczególności kierowane do szkół, pracowników, pracodawców, menadżerów – szczegółowe informacje w tym zakresie udzielane są po przedstawieniu zapotrzebowania.

Koszt realizowanych usług jest każdorazowo uzgadniany z klientem przy uwzględnieniu specyfiki konkretnej sprawy.

Nasze kancelarie utrzymują kontakty zawodowe z prawnikami i firmami prawniczymi z terenu całej Polski, co umożliwia zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w każdym przypadku.

 

Podstawę działalności kancelarii stanowi reprezentacja stron i uczestników postępowań oraz procesów przed sądem, w szczególności prowadzenie spraw:

 

z zakresu szeroko rozumianych prawa cywilnego:

 

roszczeń pieniężnych związanych z wadliwym wykonywaniem umów oraz wynikających z wszelkiego rodzaju zdarzeń (wypadki komunikacyjne, naruszenie dóbr osobistych, błędy lekarskie itd.);

 

sporów związanych z nieruchomościami w tym: ustanawianie służebności, zasiedzenie, spory pomiędzy współwłaścicielami, odzyskiwanie własności nieruchomości, ustalanie ich stanu prawnego, zniesienie współwłasności, szczególnie pomiędzy byłymi małżonkami, postępowanie wieczystoksięgowe;

 

sprawy spadkowe, szczególnie związane z zachowkiem, rozliczeniami pomiędzy spadkobiercami, długami spadkowymi, stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i testamentu, dział spadku;

 

postępowania nakazowego i upominawczego;

 

problematyki kredytów bankowych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej;

 

spraw pracowniczych, w ramach których reprezentujemy strony w sporach dotyczących stosunku pracy, jego wypowiedzenia lub rozwiązania, godzin nadliczbowych, odpraw i innych roszczeń- posiadamy doświadczenie w zakresie tworzenia zakładowego prawa pracy, współpracujemy ze związkami zawodowymi;

 

spraw rodzinnych i opiekuńczych w tym postępowania o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, postępowania dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi, roszczeń alimentacyjnych, stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienia (adopcji), postępowań w sprawach nieletnich zarówno w zakresie obrony jak i reprezentacji pokrzywdzonych;

 

spraw osobowych tj. uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie;

 

postępowania przedsądowe i sądowe w stosunku do ubezpieczycieli

 

 

spraw karnych i wykroczeniowych

obejmujących obronę w wszelkich rodzajach postępowań (włącznie z karnoskarbowymi), jak również reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami, na wszystkich etapach procesu począwszy od pierwszych czynności przed organami ścigania, przez postępowanie przygotowawcze (postępowanie wyjaśniające, śledztwa, dochodzenia), wszystkie instancje postępowania sądowego oraz postępowanie przed SN w Warszawie, reprezentujemy również osoby skazane w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w jej odbywaniu, dozór elektroniczny oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie;

 

w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

zarówno w zakresie problematyki administracji samorządowej jak i państwowej.

 

Kancelarie zajmują się również:

  • prawem medycznym w zakresie zespołu wszystkich norm prawnych oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych;
  • regulacjami Karty Nauczyciela w praktyce.